Suc Vat Ho Chi Minh: Hoa Mu Bao Quanh Ten Dai Quoc Tac Ho Chi Minh

HỎA MÙ BAO QUANH TÊN ĐẠI QUỐC TẶC HỒ CHÍ MINH.  – TRƯƠNG MINH HÒA. –

http://vn.myblog.yahoo.com/30-4/article?mid=41&prev=-1&next=40