KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2: ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2:ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong