Suc Vat Ho Chi Minh: Lai 1 tro luu manh nua cua Bui Tin

Lại một trò lưu manh nữa của Bùi Tín!
 

Trần Thanh

 

http://vn.myblog.yahoo.com/vn-tudo/article?mid=45