Muon giu nuoc – truoc het phai diet thai thu CSVN

MUỐN GIỮ NƯỚC, TRƯỚC HẾT PHẢI DIỆT THÁI THÚ C.S.V.N

TRƯƠNG MINH HÒA

http://vn.myblog.yahoo.com/dau-tranh/article?mid=28&prev=29&next=27