Nhận định về hai bài của Hà Sỹ Phu – Phạm Đình Trọng (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường)

Nhận định về hai bài của Hà Sỹ Phu – Phạm Đình Trọng (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường)

Nhận định về hai bài của Hà Sỹ Phu – Phạm Đình Trọng (Kỷ-Nguyên 2000 và Nhà Báo Việt Thường) from tieudietcongsan on Vimeo.