súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa hãy học gương đấu tranh của giáo xứ Loan Lý

súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa hãy học gương đấu tranh của giáo xứ Loan Lý.

Primary schools demolished – Loan Ly Catholics attacked by brutal Vietnamese Communist Party

http://www.youtube.com/watch?v=vjIBOJ85X24

http://www.youtube.com/user/tdcstdcs