Toa an VN: So 1 tren dia cau!

Tòa án VN: Số 1 trên địa cầu!

http://vn.myblog.yahoo.com/4-bien/article?mid=82&prev=86&next=81