KHỈ VẶT LÔNG KHỈ – NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH)

khi-vat-long-khi

KHỈ VẶT LÔNG KHỈ – NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH)