Video: Viet Thuong: Su tich con yeu rau xanh o VN – Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan)

http://video.yahoo.com/playlist/101580366